• Regulamin

Pobierz regulamin


Regulamin sklepu internetowego euroastar.mysky-shop.pl

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem mysky-shop.pl jest prowadzony przez „Euro – Astar SP Z O O” z siedzibą w Czołowie, ul. Kórnicka 3, 61 – 032 Kórnik, NIP: 7773240164, REGON: 302786930 (dalej: „EURO – ASTAR”).
 2. Cena wszystkich widocznych w sklepie internetowym EURO-ASTAR towarów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT w wysokości 23%) wyrażoną w złotych polskich.
 3. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu internetowego EURO-ASTAR oraz opisy prezentowanych towarów stanowią jedynie informację handlową i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Nabywają one charakteru wiążącego z momentem otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia zamówienia do realizacji przez EURO – ASTAR na zasadach przewidzianych poniżej.
 4. EURO – ASTAR zastrzega sobie możliwość zmiany w zakresie asortymentu towarów prezentowanego w sklepie internetowym, opisu prezentowanych towarów, cen prezentowanych towarów, przeprowadzania oraz modyfikacji oraz odwoływania akcji promocyjnych prowadzonych przez sklep internetowy.
 5. Zamawiającym może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna.
 6. Przed przystąpieniem do złożenia zamówienia Zamawiający dokonuje rejestracji w sklepie internetowym EURO – ASTAR oraz wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu. Możliwe jest również złożenie zamówienia, bez rejestrowania się.

 

 1. Realizacja transakcji

 

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem sklepu internetowego mysky-shop.pl bądź też mailowo, na adres sklep@euro-astar.com.pl ;
 2. Przed złożeniem zamówienia Zamawiający zobowiązany jest skontaktować się z EURO - ASTAR (telefonicznie bądź poprzez e-mail) celem potwierdzenia dostępności zamawianego towaru oraz sporządzenia wyceny kosztów dostawy, w przypadku przesyłki wielkogabarytowej pakiet deski tarasowej.
 3. Zamawiający składa zamówienie za pośrednictwem formularza zamówienia, w którym podaje swoje pełne dane kontaktowe, w szczególności imię i nazwisko / nazwę, numer telefonu komórkowego do kontaktu oraz adres dostawy.
 4. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje automatycznie wygenerowane przez system potwierdzenie złożenia zamówienia, potwierdzające fakt prawidłowego złożenia zamówienia. Potwierdzenie to nie oznacza jeszcze przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, wraz z wszelkimi danymi dotyczącymi danego zamówienia, Zamawiający otrzyma w drodze korespondencji e-mail od sprzedawcy bezpośrednio zajmującego się obsługą danego zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez EURO – ASTAR umowa uważana jest za zawartą.
 5. Rzeczywisty wygląd towarów może się nieznacznie różnić od wyglądu towarów prezentowanych w sklepie internetowym, co jest związane z właściwością materiału, z którego towary zostały stworzone. Zamawiający ma prawo domagać się przesłania mu zdjęć wysyłanego towaru do momentu jego wysyłki.
 6. Towary zostaną wysłane tylko i wyłącznie w momencie otrzymania przez EURO – ASTAR przedpłaty w wysokości 100%. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze 34 1050 1520 1000 0090 3133 7505 bądź bezpośrednio w kasie działu sprzedaży EURO – ASTAR w siedzibie przedsiębiorcy.
 7. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pomocą firm przewozowych. Klient ma prawo wskazać przewoźnika, lub zorganizować odbiór własny towaru. W przeciwnym wypadku EURO-ASTAR dokona zlecenia transportu we własnym zakresie, wybranej przez siebie firmie transportowej.
 8. Koszty dostawy towaru przez firmę przewozową pokrywa Zamawiający.
 9. Koszty dostawy towaru określone dla danego produktu są kosztami orientacyjnymi, kalkulowanymi na dzień umieszczania towaru w asortymencie sklepu internetowego EURO – ASTAR. Ostateczny koszt związany z dostawą towaru zostanie wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji i jest on wiążący.
 10. Podany przez EURO – ASTAR czas dostawy danego produktu jest czasem szacunkowym. Informacje w zakresie czasu dostawy bazują na danych otrzymanych od firm przewozowych. EURO – ASTAR nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikłe z winy firm przewozowych.
 11. EURO – ASTAR zastrzega sobie możliwość zmiany firmy przewozowej także po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 12. Niezwłocznie po przekazaniu zamówionego towaru firmie przewozowej Zamawiający otrzyma informację w drodze korespondencji e-mail wraz z numerem listu przewozowego oraz linkiem do strony internetowej firmy przewozowej umożliwiającej sprawdzanie statusu dostawy towaru (o ile dany przewoźnik udostępnia tego rodzaju informacje).
 13. Zamawiający ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie jest otrzymania w obecności pracownika firmy przewozowej. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności pracownika firmy przewozowej sporządzić protokół reklamacyjny na druku otrzymanym od powyższego pracownika z dokładnym opisem uszkodzenia oraz dokonać stosownych zapisów w liście przewozowym. Zamawiający obowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z EURO – ASTAR celem uzgodnienia sposobu dalszego postępowania pod adresem e-mail sklep@euro-astar.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 730620909 .
 14. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w terminie późniejszym należy postępować według instrukcji wskazanych z części dotyczącej reklamacji i zwrotów.

 

 • Reklamacje i zwroty

 

 1. Zamawiającemu będącym konsumentem zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 roku nr 22 poz. 271 ze zm.) przysługuje prawo odstąpienia od zawartej z EURO – ASTAR umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty wydania mu towaru bez podawania przyczyny. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany jest poinformować EURO – ASTAR o tym fakcie przesyłając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy listem poleconym na adres EURO - ASTAR, bądź drogą mailową na adres e-mail: sklep@euro-astar.com.pl
 2. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia towaru na adres EURO – ASTAR w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony EURO – ASTAR towar i jego opakowanie musi być w stanie nienaruszonym, kompletnym, nie noszącym śladów używania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą.
 3. Koszt zwrotu towaru pokrywa Zamawiający.
 4. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży.
 5. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny bądź nosi ślady użytkowania wykraczającego poza zwykły zarząd EURO – ASTAR zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia przesyłki.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez EURO – ASTAR oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi wady fizyczne towaru lub jego niezgodność z umową może on złożyć reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową na zasadach wskazanych u ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 roku nr 141 poz. 1176 ze zm.) bądź reklamację z tytułu rękojmi za wady na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Reklamacje składa się na adres e-mail: sklep@euro-astar.com.pl, w tytule wiadomości wpisując REKLAMACJA lub telefonicznie
 8. EURO – ASTAR wskazuje, że wyroby z drewna, pod wpływem czasu, oraz pod wpływem warunków atmosferycznych mogą ulegać przemianom charakterystycznym dla surowca, z którego są wykonane. Za naturalne wady drewna uznajemy: zmianę koloru – w przypadku wyrobów impregnowanych - przejście z koloru zielonego w szary, wysychanie, pękanie, plamy z żywicy, sęki, zmianę objętości i kształtu, m.in. pod wpływem wpijania wody z otoczenia lub wysychania. Wyroby lazurowane, pod wpływem upływu czasu również zmieniają swój pierwotny kolor i mogą wymagać ponownego malowania. Na skutek procesów związanych z chłonięciem wody, a także wysychaniem może nastąpić poluzowanie elementów drewnianych połączonych zszywkami. Powyższe nie może być uznane jako wada fizyczna rzeczy bądź niezgodność towaru z umową    

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. EURO – ASTAR informuje, iż dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu przyjęcia zamówienia oraz jego realizacji, jak również dostawy towaru pod wskazany przez Zamawiającego adres.
 2. EURO – ASTAR ma prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie zajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 4. Niniejszy regulamin jest dostępny w formie pisemnej w siedzibie EURO – ASTAR.